Problem1006--#113. 最大异或和

1006: #113. 最大异或和

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 256 MB

Description

这是一道模板题。

给由 n n n 个数组成的一个可重集 S S S,求一个集合 T⊆S T \subseteq S TS,使 T1xorT2xorxorT|T| 最大。

输入格式

第一行一个数 n n n
第二行 n n n 个数,表示集合 S S S

输出格式

T1xorT2xorxorT|T| 的最大值。

样例

样例输入

3
5 2 8

样例输出

15

数据范围与提示

1≤n≤50,0≤Si≤250 1 \leq n \leq 50, 0 \leq S_i \leq 2 ^ {50} 1n50,0Si250

Source/Category